Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, bestellingen, bevestigingen en overeenkomsten tot levering van zaken alsmede de levering van diensten of de terbeschikkingstelling van zaken, waarbij een lid van NOVE, verder te noemen “verkoper”, partij is. De wederpartij bij de overeenkomst wordt hierna aangeduid als “koper”.

1.2      Waar in deze voorwaarden over “zaken” wordt gesproken, worden daaronder voor zover mogelijk tevens “diensten” begrepen.

1.3      Een overeenkomst welke namens verkoper door een vertegenwoordiger wordt aangegaan, bindt verkoper uitsluitend indien en voor zover verkoper haar schriftelijk heeft bevestigd.

1.4      Toepasselijkheid van eventueel door koper gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid daarvan schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Afwijking van deze voorwaarden is alleen geldig wanneer dit bij schriftelijke overeenkomst is overeengekomen.

1.5      In geval van afwijking op één of meer punten van deze voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing.

1.6      De koper met wie eenmaal op basis van deze voorwaarden werd gecontacteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen verkoper en koper.

1.7      Het woord schriftelijk betekent zowel op papier als op elektronische wijze.

 

Artikel 2 – Aanbod, overeenkomst

 

2.1      Alle aanbiedingen en offertes zijn steeds vrijblijvend.

2.2      Een overeenkomst komt tot stand nadat zij schriftelijk door verkoper is bevestigd, of, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, doordat verkoper een begin van uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.

2.3      Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen met een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van verkoper.

2.4      Informatie die is verstrekt voorafgaand aan de bevestiging van een opdracht, aanbod of offerte, waaronder maar niet beperkt tot informatie over eigenschappen van de te leveren goederen, is alleen bindend indien schriftelijk door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van verkoper bevestigd bij de opdrachtbevestiging.

2.5      Informatie in brochures, advertenties en andere (product)documentatie van verkoper, waaronder maar niet beperkt tot volumes, gewichten en produktspecificaties is indicatief.

 

Artikel 3 – Prijzen

 

3.1      De prijzen van verkoper zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten der overeenkomst geldende prijzen voor grondstoffen, materialen, loon, belastingen, rechten, heffingen, lasten, vrachten, alsmede alle andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland.

3.2      Indien zich na het sluiten van de overeenkomst in de onder het vorige artikellid genoemde prijsbepalende factoren wijzigingen voordoen, zelfs al geschiedt dit ingevolge bij het aangaan van de overeenkomst voorzienbare omstandigheden, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

3.3      Alle door verkoper opgegeven prijzen en/of tarieven zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Indien koper op zijn verzoek BTW- en/of accijnsvrij geleverd krijgt, dan is koper verantwoordelijk voor het hebben van de benodigde vergunning en vrijwaart hij verkoper terzake van de levering volledig tegen (na)heffing van BTW en/of accijns en/of andere rechten en heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

3.4      De verkoper is gerechtigd een kredietbeperking bij de koper in rekening te brengen dan wel een betalingskorting toe te passen.

 

Artikel 4 – Levertijd

 

4.1      De door verkoper opgegeven levertijd is indicatief en is niet te beschouwen als een fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een termijn gaat pas lopen na ontvangst door de verkoper van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en overeengekomen (vooraf)betaling.

4.2      Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidssituatie en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door toeleveranciers van verkoper, zodanig dat verkoper in staat is om de levertijd aan te houden.

4.3      Overschrijding van de levertijd geeft koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Voor zover niettemin een ontbindingsrecht zou bestaan, dient die schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd plaats te vinden en kan slechts volgen indien Verkoper in verzuim is.

4.4      Overschrijding van de levertijd geeft koper nimmer het recht schadevergoeding te vorderen, noch enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.

4.5      In de artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 wordt onder levertijd verstaan: de overeengekomen termijn, voor zover die fataal zou zijn, en anders de termijn die koper bij zijn ingebrekestelling rechtsgeldig voor de levering heeft gesteld.

4.6      Goederen die na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgenomen, blijven ter beschikking van koper en worden door verkoper voor rekening en risico van koper opgeslagen. Dit laat de betalingsverplichting van koper onaangetast.

 

Artikel 5 – Levering, transport

 

5.1      Levering geschiedt op basis van leveringsconditie Ex Works [locatie verkoper] (Incoterms, laatste versie), tenzij partijen uitdrukkelijk een andere afleverplaats zijn overeengekomen. Indien is overeengekomen dat transport door de verkoper zal worden geregeld, geschiedt dat voor rekening en risico van de koper.

5.2      Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien de zaken door of namens koper worden afgehaald of transport door de verkoper wordt geregeld als bedoeld in het eerste lid, bij aanvang van de belading in het vervoermiddel waarmee de zaken worden afgehaald of vervoerd. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de zaken voor rekening en risico van de verkoper zullen reizen, wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken aan het met koper afgesproken afleveradres.

5.3      Verkoper heeft het recht om als één partij verkochte zaken of een als één partij verkochte hoeveelheid zaken, in gedeelten af te leveren.

5.4      Koper is verplicht bij aanbieding, in de zin van artikel 5.2, direct gelegenheid tot lossing te geven in een daartoe voor de zaken geschikte installatie of op een voor de zaken geschikte opslagplaats. Bij gebrek aan medewerking door koper zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en “overtime” voor elk uur of gedeelte daarvan voor rekening van koper.

5.5      Vervoersplicht van verkoper gaat niet verder dan tot de plaats, die voor het door verkoper gekozen vervoermiddel redelijkerwijs bereikbaar is. Voor het verdere transport heeft koper zorg te dragen.

5.6      Maten en gewichten worden bindend volgens de bij de verkoper gebruikelijke methode (waaronder betreffende temperatuur) vastgesteld. In andere gevallen zijn maten en gewichten die de afleverende installatie aangeeft, maatgevend. Koper is gerechtigd zich bij deze vaststelling te doen vertegenwoordigen en de zaken voor eigen rekening te laten meten en/of wegen.

5.7      Aanduidingen van koper met betrekking tot de maximale inhoud van – en het vloeistofpeil in – zijn tanks, alsmede de aard van de daarin aanwezige zaken, worden als juist aangemerkt. De gevolgen van een onjuiste of onduidelijke aanduiding komen voor rekening van koper. Ook de eventuele schade, milieu- en opruimschade daaronder begrepen, en het verloren gaan van afgeleverde zaken, ontstaan door het overlopen van opslagtanks bij het vullen en veroorzaakt door het niet aanwezig zijn of niet goed functioneren van peilstokken, peilschaal of overvulbeveiliging, komt voor rekening van koper.

5.8      Indien bij de aflevering van de zaken op verzoek van koper wordt afgeweken van de volgens verkoper te hanteren pompsnelheid, komt alle daardoor veroorzaakte schade, waaronder begrepen schade geleden door derden en “demurrage” voor rekening van koper.

5.9      Verkoper is gerechtigd om, zonder voorafgaande mededeling aan koper, de te leveren zaken te verzekeren indien zulks verkoper noodzakelijk voorkomt; de kosten van verzekering worden tegen marktconforme tarieven aan koper doorbelast.

5.10    Retourzendingen zijn te allen tijde voor rekening en risico van de koper.

5.11    Koper is verplicht om medewerking te verlenen aan een verzoek tot een recall van geleverde produkten, en de van hem door verkoper danwel van overheidswege verlangde maatregelen uit te voeren. Partijen zullen voorafgaand aan het nemen van dergelijke maatregelen overleg voeren, tenzij vanwege de spoedeisendheid dergelijke maatregelen onmiddellijk getroffen moeten worden. De aard en mate van urgentie van een recall zal door verkoper of, al naar gelang het geval, de daartoe bevoegde autoriteit, worden vastgesteld. Iedere partij draagt de kosten die met betrekking tot het uitvoeren van de recall-maatregelen gepaard gaan met de inzet van personeel en bedrijfsmiddelen.

 

Artikel 6 – Monstername

 

6.1      Tussen partijen bindend zijn slechts de monsters, die zijn genomen door verkoper.

 

Artikel 7 – Emballage

 

7.1      Emballage is in de prijs begrepen, tenzij anders is overeengekomen.

7.2      Emballage, die niet in de prijs is begrepen, wordt in bruikleen verstrekt en blijft eigendom van verkoper. De bepalingen van artikel 9 zijn van toepassing.

7.3      Tenzij anders is overeengekomen, zal koper de niet in de prijs begrepen emballage zo spoedig mogelijk in ongeschonden staat op basis van leveringsconditie DDP [locatie verkoper] (Incoterms, laatste versie) aan verkoper retourneren op een door verkoper op te geven adres. Bij gebreke hiervan moet koper aan verkoper de kostprijs van nieuwe vervangende emballage vergoeden, en is koper aansprakelijk voor alle boetes, huurkosten en/of heffingen die aan verkoper kunnen worden opgelegd in verband met het niet retourneren van emballage.

 

Artikel 8 – Merk

 

8.1      Koper verklaart met het in ontvangst nemen van de zaken bekend te zijn met de door verkoper gebruikte rechten van intellectuele eigendom.

8.2      Bij doorverkoop/doorlevering zal koper de zaken uitsluitend onder de door verkoper vastgestelde rechten van intellectuele eigendom in het verkeer brengen, en van zijn koper bij wege van kettingbeding bedingen dat de zaken uitsluitend onder die rechten van intellectuele eigendom mogen worden doorverkocht.

8.3      Koper verklaart geen inbreuk op de door verkoper vastgestelde rechten van intellectuele eigendom te zullen maken, en verkoper van enige inbreuk onverwijld op de hoogte te zullen stellen.

 

Artikel 9 – Bruikleen, huur

 

9.1      Alle door verkoper in bruikleen of huur(koop) verstrekte materialen en installaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor de opslag en/of het verwerken van door verkoper geleverde zaken.

9.2      Direct bij of na aflevering dient (huur)koper zich te vergewissen van de goede staat van de ter beschikking gestelde materialen en installaties. Artikel 11.1 is van overeenkomstige toepassing.

9.3      In bruikleen of (huur)koop verstrekte materialen zijn onder alle omstandigheden voor risico van koper. Koper is verplicht de ter beschikking gestelde materialen en installaties deugdelijk te laten verzekeren en onderhouden door een daartoe bevoegde deskundige. Alle kosten van verzekering, gebruik en onderhoud van de materialen en installaties komen voor rekening van koper.

9.4      Indien koper in strijd handelt met zijn verplichting(en) voortvloeiende uit artikel 9.1 en/of 9.3, heeft verkoper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en zal koper aansprakelijk zijn voor alle schade en kosten.

9.5      In het geval genoemd in het vorige lid, alsmede zodra de periode waarvoor installaties en materialen in huur of bruikleen zijn verstrekt, is verlopen, is koper verplicht om de materialen en installaties terstond schoon, goed onderhouden en leeg DDP [locatie verkoper] (Incoterms, laatste versie) aan verkoper ter beschikking te stellen op een door verkoper op te geven plaats, bij gebreke waarvan koper aansprakelijk zal zijn voor alle schade en kosten.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid verkoper

 

10.1    Koper is en blijft te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en veiligheid van de eigen installaties, mechanismen en zaken.

10.2    Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van fouten of onrechtmatige daden van hemzelf, diens werknemers, dan wel van andere personen die door of namens verkoper zijn betrokken bij de uitvoering van de met koper gesloten overeenkomst, tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft van personen, die aangemerkt kunnen worden als organen van diens vennootschap of als leidinggevende functionarissen, en koper tevens aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld van zodanige personen.

10.3    Verkoper staat niet in voor de bruikbaarheid van door hem geleverde of ter beschikking gestelde zaken en diensten of ter beschikking gestelde zaken voor een bijzonder doel.

10.4    Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van of (in)direct verband houdende met het gebruik van alternatieve dan wel biologische brandstoffen, ongeacht of er sprake is van een toevoeging van dergelijke brandstoffen dan wel van levering van pure biologische brandstoffen.

10.5    Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan tengevolge van door haar verstrekte gebruiksadviezen, tenzij het een advies betreft, afkomstig van personen, die aangemerkt kunnen worden als organen van diens vennootschap of als leidinggevende functionarissen en koper aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld van zodanige personen.

10.6    Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door verkoper geleverde zaken, ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, danwel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van de door verkoper geleverde zaken, tenzij zulks op grond van dwingendrechtelijke bepalingen anders is. De schadevergoedingsplicht van Verkoper zal in dat geval niet méér bedragen dan hetgeen waartoe hij op grond van de wet wordt verplicht.

10.7    Behoudens indien op grond van dwingendrechtelijke bepalingen als bedoeld in artikel 10.6 anders wordt voorgeschreven, is iedere aansprakelijkheid van verkoper altijd beperkt tot het lagere bedrag van:

a.         het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen prestatie:

b.         bij levering in termijnen - het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan, de waarde van de desbetreffende prestatie;

c.         het bedrag dat door verzekering wordt gedekt, indien en voorzover verkoper tegen de desbetreffende aansprakelijkheid is verzekerd.

10.8    Onder “schade” wordt verstaan schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot materiële schade, milieuschade, indirecte schade, gederfde winst, kosten, boetes, gevolgschade, alles hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan.

 

Artikel 11 – Klachten

 

11.1    Koper is verplicht om direct bij of na aflevering de geleverde zaken te controleren. Alle klachten van koper over de kwantiteit van de geleverde zaken moeten onmiddellijk en schriftelijk bij verkoper ingediend worden, en alle klachten over de kwaliteit van de levering en/of van de geleverde zaken moeten in ieder geval schriftelijk aan verkoper worden gemeld binnen 8 kalenderdagen na de aflevering, respectievelijk binnen 8 kalenderdagen nadat de zaken ter beschikking van koper zijn gesteld. Indien koper niet onmiddellijk, respectievelijk binnen genoemde termijn van 8 kalenderdagen een schriftelijke klacht bij verkoper heeft ingediend, geldt het door verkoper geleverde als door koper goedgekeurd en aanvaard.

11.2    Geen klachten kunnen worden ingesteld over zaken die zich niet meer in de oorspronkelijke staat bevinden en die derhalve niet meer door verkoper kunnen worden onderzocht en/of gebruikt zijn op een onzorgvuldige of oneigenlijke manier, of voor een ander doel dan waarvoor de zaken bestemd zijn. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit van zaken kunnen geen grond voor uitoefening van rechtsmiddelen opleveren.

11.3    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door verkoper is verkoper bevoegd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid de koper te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.

11.4    Klachten over een door verkoper gezonden factuur (al dan niet langs elektronische weg) moeten binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij de verkoper worden ingediend. Na afloop van die termijn zullen alle (eventuele) aanspraken van koper uit dien hoofde vervallen zijn.

11.5    Iedere aanspraak tegen verkoper zal zijn vervallen tenzij binnen 12 maanden na de levering van de zaken een rechtsvordering tegen verkoper zal zijn ingesteld.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid koper

 

12.1    In alle gevallen waarin de koper in strijd handelt met een bepaling van de overeenkomst en/of deze voorwaarden, is de koper aansprakelijk voor alle kosten en schade die de verkoper maakt of lijdt, hoe ook genaamd.

 

Artikel 13 – Betaling

 

13.1    In afwijking van hetgeen omtrent de betaling mocht zijn overeengekomen, heeft verkoper het recht, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds geleverde zaken en/of vooruitbetaling te verlangen.

13.2    Betaling is onmiddellijk opeisbaar en dient, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of een andere betalingstermijn op de factuur van verkoper wordt vermeld, op de dag van levering te zijn bijgeschreven op de rekening van verkoper.

13.3    Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat koper na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

13.4    Koper zal zich ter zake van betaling niet beroepen op verrekening met enige vordering, die koper op verkoper pretendeert. Evenmin zal koper op grond van een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de overeenkomst zijn betaling mogen opschorten.

13.5    Bij betaling per debitcard of creditcard staat koper er voor in dat hij over voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is koper verplicht op eerste verzoek voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Verkoper heeft het recht zaken van koper onder zich te houden, daaronder begrepen een vervoermiddel waarin brandstof is getankt, totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende zekerheid wordt gesteld, zulks ter keuze van verkoper.

13.6    Indien koper meerdere financiële verplichtingen jegens verkoper heeft of overeengekomen is dat in termijnen geleverd en betaald zal worden, zullen – bij verzuim van koper ten aanzien van één van de vorderingen – alle andere vorderingen van verkoper, inclusief toekomstige termijnen, ineens opeisbaar zijn, onverminderd rechten van verkoper op grond van artikel 13.1.

13.7    In geval van niet of niet-tijdige betaling door koper, alsmede indien de financiële situatie van koper daartoe aanleiding geeft, zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper, is verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomsten op te schorten totdat voor de deugdelijke betaling daarvan door koper ten genoege van verkoper zekerheid is gesteld, en deze zekerheid door verkoper is verkregen.

13.8    Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de vordering van verkoper verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle overige buitengerechtelijke koste